O instytucji

Dwadzieścia lat działalności na terenie Powiatu Sejneńskiego naszego Regionalnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach to wyjątkowy czas, kiedy mogliśmy małymi kroczkami dążyć do miejsca w którym dzisiaj jesteśmy. Napełnia nas dumą, że stworzyliśmy z pomocą nieocenionych ludzi takie miejsce oraz instytucję zaufania publicznego, której wkład w codzienną pracę z ludźmi potrzebującymi pomocy jest bezcenny.

Motorem napędowym naszej organizacji są ludzie. Ci, którzy choć pełnoletność dawno już osiągnęli, na zawsze pozostaną dziećmi. Osoby niepełnosprawne stanowią klucz do wszystkich drzwi, które Stowarzyszenie otwiera przy pomocy Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach by dowieść, że „sprawni inaczej” są ważną częścią społeczności lokalnej i pragną dokładnie tego samego, co ich zdrowi rówieśnicy, a niekiedy znacznie mniej.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sejnach zaistniał na terenie powiatu sejneńskiego dzięki dużemu zaangażowaniu tutejszych władz samorządowych. Prowadzony jest przez Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób niepełnosprawnych w Sejnach. Obiekt jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek jest bardzo przestrzenny i reprezentacyjny, wyposażony w sprzęt rehabilitacyjny i terapeutyczny.

Środowiskowy Dom Samopomocy oprócz osób z wieloraką niepełnosprawnością, wsparciem obejmuje osoby niepełnosprawne intelektualnie, przewlekle psychicznie chore oraz wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, czyli osoby, które wskutek swoich ograniczeń i dysfunkcji nie są w stanie samodzielnie egzystować oraz potrzebują wsparcia drugiej osoby.

Nazwa nie jest przypadkowa. Nazwa Środowiskowy Dom Samopomocy mówi o tym, że jesteśmy w miejscu, w którym chcemy być, czyli w Środowisku w Domu, który jest bezpieczny i Samopomocy, czyli w miejscu w którym każdy z nas ma coś do zaoferowania drugiej osobie.

To miejsce, w którym podopieczni mogą budować swoje relacje, poczucie własnej wartości. To tutaj dzięki odpowiednio dostosowanemu programowi terapii oraz specjalistom posiadającym wiedzę z różnych dziedzin, psychologii, pedagogiki i terapii mogą uczyć się nowych umiejętności, rozwijać swoje pasję, zainteresowania, nawiązywać nowe znajomości i przyjaźnie, uczyć się zaradności, samoobsługi oraz samostanowienia.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sejnach jest młodą placówką, prowadzącą swoją działalność od 01.09.2022 r. Ośrodek posiada 40 miejsc i jest formą opieki środowiskowej o charakterze pobytu dziennego. Jego głównym zadaniem jest rehabilitacja społeczna realizowana poprzez zajęcia grupowe i indywidualne mające na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, a także ogólne usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu.

Typ Domu:
A – dla osób przewlekle chorych
B – dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
C – dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych
D – dla osób ze spectrum autyzmu lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Dom działa 5 dni w tygodniu od godz. 7.30 do godz. 15.30.

Zadaniem ŚDS jest świadczenie usług takich jak:
1) Trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
2) Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym kształtowanie pozytywnych relacji Uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;
3) Trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej,
4) Trening umiejętności spędzania czasu wolnego w tym rozwijanie zainteresowań literatura, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
5) Poradnictwo psychologiczne;
6) Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
7) Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;
8) Niezbędną opiekę;
9) Terapię ruchową, w tym zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;
10) Inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

W ramach placówki funkcjonują pracownie:
1) pracownia kulinarna
2) pracownia usprawniania fizycznego i rekreacji
3) pracownia artystyczna
4) pracownia techniczna
5) pracownia technik różnych
6) pracownia krawiecko tkacka
7) pracownia rękodzieła/komputerowa

Cele i zadania placówki:
• ogólne usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu (samoobsługa)
• rozwój umiejętności społecznych potrzebnych do życia w otwartym środowisku,
• opanowanie czynności przysposabiających do pracy,
• przygotowanie do życia w społeczeństwie,
• usprawnianie sposobu komunikowania się z otoczeniem,
• rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy zarobkowej bądź szkolenia zawodowego,
• rozwijanie umiejętności niezbędnych do usamodzielnienia w formie korzystania z mieszkań chronionych,
• wsparcie rodzin Uczestników zajęć, tworzenie sieci wzajemnej pomocy.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sejnach


ul. Łąkowa 24C
Sejny, 16-500

Telefon: (87) 517 34 16
e-mail: sds@sds.sejny.pl

Copyright ©2022 Środowiskowy Dom Samopomocy w Sejnach, All Rights Reserved.